Algemene voorwaarden Excellent Mediation

Algemene Voorwaarden Excellent Mediation 2018 ©

Werkzaamheden: Mediation, bemiddeling tussen natuurrechtspersonen en rechtspersonen alsmede advies, training en coaching.

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Eenmanszaak Excellent Mediation, A.P.A.Bolsenbroek gevestigd te Santpoort-Zuid.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden die in het kader van mediation dienen te worden verricht. Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation gelden zij beide, c.q. alle – ieder voor zich en gezamenlijk – als opdrachtgever ten opzichte van de mediator als opdrachtnemer.
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die in het kader van de tussen partijen en de mediator gesloten, c.q. te sluiten mediationovereenkomst direct dan wel indirect dienen te worden verricht.
1.4 Mediation: op de mediation zijn de bepalingen van het MfN Mediation Reglement 2008 en de Gedragsregels voor de MfN Mediator van de MediatorsfederatieNederland te Rotterdam van toepassing.
1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
1.6 Bemiddeling alsmede advies, training en coaching zijn de bepalingen ten aanzien als mediator uitgesloten die opgenomen zijn in de algemene voorwaarden.
1.7 Alle werkzaamheden aan de opdrachtnemer zullen onder toepassing zijn van de privacyverklaring (AVG).

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de tussen partijen en de mediator gesloten mediationovereenkomst. Zij worden geacht onderdeel uit te maken van de mediationovereenkomst.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van de mediationovereenkomst. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, hetgeen door opdrachtgever wordt aanvaard.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.2 Alle aanbiedingen vervallen dertig dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven.
3.3 Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen in aanbiedingen of anderszins zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

4. Aanvang en duur van de mediationovereenkomst
4.1 Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van opdrachtnemer, c.q. door het ondertekenen van de mediationovereenkomst, wordt de mediation geacht te zijn aangevangen en worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
4.2 De mediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation is geëindigd.
4.3 Indien Opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de Mediation van rechtswege.

5. Gegevens opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer volgens zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de mediationovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de mediationovereenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
5.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden alle ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 16, nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de mediationovereenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd, dan wel – indien opdrachtgever zulks wenst – vernietigd.

6. Uitvoering opdracht
6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de mediationovereenkomst wordt uitgevoerd, met inachtneming van de bepalingen van het MfN-Mediation Reglement 2008 en de Gedragsregels voor de MfN Mediator van de MediatorsfederatieNederland te Rotterdam.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht om, na overleg met opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Evenzeer heeft opdrachtnemer het recht om – na expliciete instemming van de partijen – derden bij de uitvoering van de mediationovereenkomst te betrekken. Met inachtneming van de privacyverklaring om de bijzondere gegevens aan derde te vertrekken. In die gevallen verbindt de opdrachtgever zich om de aan de aldus in te schakelen derden verbonden kosten te voldoen en is opdrachtnemer gerechtigd om de declaraties van deze derden afzonderlijk in rekening te brengen aan opdrachtgever.
6.3 Eventueel in de mediationovereenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
6.4 Indien het voor een behoorlijke uitvoering van de mediationovereenkomst noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen deze overeenkomst in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.
6.5 Indien en voor zover een wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever tevoren inlichten.

7. Geheimhouding
Behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt, is opdrachtnemer tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem in het kader van de mediation (advies- begeleiding-coaching) bekend is geworden.

8. Intellectueel eigendom
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt, heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de mediationovereenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
8.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van opdrachtnemer.

9. Overmacht
9.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de mediationovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
9.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet de mediationovereenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
9.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

10. Honorarium
10.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van opdrachtnemer en de wijze waarop zijn reis-, verblijf- en overige kosten worden vergoed is vastgesteld in de mediationovereenkomst en/of per email bevestigd.
10.2 Opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer opdrachtnemer daarom vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.
10.3 Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
10.4 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Betaling
11.1 Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.
11.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van gehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
11.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 115,00. Als opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering geïncasseerd te krijgen, komen ook deze – hogere – kosten voor vergoeding in aanmerking.
11.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen.

12. Reclame
12.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
12.2 Na het verstrijken van de termijn wordt de opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben goedgekeurd en kan de opdrachtgever zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de mediationovereenkomst door de opdrachtnemer.
12.3 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting voor de opdrachtgever niet op.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een beroepsbeoefenaar zoals genoemd in artikel 6, lid 3, kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid.
13.2 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken (in het bedrijf c.q. de organisatie) van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
13.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van gebrekkige dienstverlening.
13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post en/of e-mail ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
13.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd of ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitvoering van zijn opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
13.7 Opdrachtnemer spant zich tot het uiterste in om zorgvuldigheid te betrachten bij het geven van informatie, maar onbedoelde onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Gegeven informatie kan nimmer worden opgevat als een gegeven advies: de cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie. In geval niettemin, op welke wijze dan ook, aansprakelijkheid mocht ontstaan, dan wordt deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt tot de omvang van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Excellentmediation heeft een voor de beroepsgroep gebruikelijke beroeps-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij IAK verzekeringen te Eindhoven.

14. Opzegging
14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de mediationovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen.
14.2 Opzegging dient schriftelijk aan de mediator te worden medegedeeld.
14.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de mediationovereenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.

15. Recht van opschorting
Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

16. Vernietiging
Eventuele vernietiging van één of meer van de bepalingen genoemd in deze voorwaarden tast de gelding van de overige bepalingen niet aan.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1 In geval van geschillen, die verband houden met de uitvoering van de mediationovereenkomst zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de MediatorsfederatieNederland te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
17.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties, door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
17.3 Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrecht te volgen
17.4 Op alle overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.