Kosten mediation

Kosten Mediation
Het inschakelen van een mediator kost geld, want deze is net als een advocaat hoogopgeleid en moet voortdurend blijven studeren. Maar in een conflict hebben strijdende partijen samen maar één mediator nodig in plaats van ieder apart een advocaat. Mediation is in vergelijking met een gang naar de rechter daardoor aanzienlijk minder kostbaar. De kosten bestaan uit een honorarium voor de mediator plus eventuele bijkomende kosten zoals locatiehuur en reis- en verblijfkosten.

 

Samen tot een oplossing
Gemiddeld zijn twee tot vijf gesprekken onder begeleiding van een mediator voldoende om uw conflict op te lossen. Een gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. De ervaring leert echter dat het succes en de snelheid van een mediationtraject wordt bepaald door de inzet van partijen. Tenslotte is het verstandig uzelf af te vragen wat de kosten zijn als u niet voor mediation kiest. Wat kost het als u allebei een advocaat in de arm neemt en het op een rechtszaak laat aankomen? Wat kost het wanneer u het conflict niet oplost in tijd en stress? Kortom, mediation bespaart u geld, tijd en onnodige emotionele druk.

Het honorarium van een mediator wordt berekend volgens een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. De tijdsduur waarbinnen met behulp van mediation een conflict kan worden opgelost, is sterk afhankelijk van de aard van het conflict. Maar ook van de daarbij betrokken emoties én de manier waarop partijen zich opstellen.

Maatwerk

Een echtscheiding is altijd maatwerk, geen situatie is hetzelfde. De kosten van een scheiding zijn daardoor afhankelijk van meerdere factoren, voor zover van toepassing:

 • het opstellen van het ouderschapsplan;
 • de verdeling en verrekening van het vermogen;
 • het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie;
 • de verdeling van het pensioen;
 • het opstellen van het convenant.

Kortom, iedere echtscheiding is uniek. Zodra we weten wat uw wensen zijn en hoe uw situatie is, kunnen we u een indicatie geven van de kosten.

Vervolgkosten

Excellent Mediation biedt een compleet pakket voor begeleiding en afhandeling van de scheiding. Is er daadwerkelijk mediation nodig in uw situatie? Wat kost mediation dan bij uw conflict? Omdat elke situatie anders is, stellen we graag vrijblijvend een offerte voor u op.
Neem contact met ons op via 06-1563 3334 of stuur een e-mail naar : info@excellentmediation.nl

Neutraal en onafhankelijk

Meestal betalen beide partijen elk de helft van het overeengekomen uurtarief, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer komt het voor dat de werkgever de kosten betaalt. In een dergelijk geval moet echter duidelijk zijn dat deze situatie de neutraliteit van de mediator op geen enkele wijze beïnvloedt. Dat wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Nazorg

Tot twee maanden na afsluiten van de mediation kunnen partijen ons om hulp vragen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst. Die nazorg is gratis, maar locatiehuur en reis-en verblijfkosten worden wel in rekening gebracht. Voor hulp na deze periode, brengen we het gebruikelijke tarief in rekening.

Extra expertise

Als er behoefte is om derden bij de mediation te betrekken, dan komen de kosten voor rekening van beide partijen. Uiteraard gaat dat in overleg en na goedkeuring van beide partijen en na ondertekening van een mediationclausule. Denk aan mensen met een speciale expertise zoals advocaten, fiscalisten, makelaars, accountants, taxateurs of andere deskundigen. Advies op maat voor één partij is ook een mogelijkheid voor particulieren en zakelijke ondernemingen.

Hulp vanuit Raad voor Rechtsbijstand mogelijk

Angelien Bolsenbroek staat als MfN-registermediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Omdat zij geaccrediteerd is voor familiemediation is het mogelijk om voor deze mediations gefinancierde rechtshulp te krijgen. Dat geldt ook als men doorverwezen wordt vanuit het Juridisch Loket en de Rechtbank Noord-Holland.

Afspraak gemist?

Heeft u een mediationafspraak gemaakt en mist u onze afspraak, dan bent u een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het tarief voor één uur. Afspraken kunnen uiteraard tot 48 uur van tevoren kosteloos verplaatst worden.

Calamiteiten en aansprakelijkheid

Indien we vanwege overmacht niet in staat mochten zijn om de mediation (verder) te begeleiden, dan zorgen we ervoor dat de mediation wordt overgenomen door een andere MfN-registermediator. Partijen zijn vrij om van dit voorstel gebruik te maken. Onze aansprakelijkheid wordt begrensd door de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alsmede de voorwaarden van Excellent Mediation.

Financiële steun vanuit de Raad voor Rechtsbijstand

Wilt u graag een mediator in de arm nemen, maar kunt u de kosten niet dragen? De overheid vergoedt in bepaalde situaties een deel van de kosten van mediation op grond van de Wet op rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand voert deze werkzaamheden uit. Excellent Mediation kan een verzoek indienen tot financiële steun, waardoor een aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand in behandeling wordt genomen. Het besluit waarmee de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand toekent heet toevoeging.  Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten boven de eigen bijdrage.

Peiljaar

Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens ontvangen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen.

Peiljaarverlegging

Bent u in die twee jaar echter opeens veel minder gaan verdienen, waarbij uw inkomen meer dan 15% is gedaald? Of kwam u in het peiljaar niet in aanmerking voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand en is uw inkomen en/of vermogen gedaald, waardoor u nu wel in aanmerking komt? Dan kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van die van twee jaar geleden. Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging. Bij peiljaarverlegging wordt het jaar waarin de aanvraag om toevoeging is gedaan als peiljaar genomen.

Eigen bijdrage

Het bedrag dat u zelf moet betalen voor de kosten van uw mediator of advocaat is gekoppeld aan de hoogte van het verzamelinkomen en de samenstelling van uw huishouding.

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation; Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2015

Alleenstaand:

 • inkomen tot € 18.700: eigen bijdrage is € 53 *)
 • inkomen tussen € 18.701 tot en met € 26.400: eigen bijdrage is € 53 *)
 • inkomen boven € 26.400: geen vergoeding

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin:

 • inkomen tot € 26.000: eigen bijdrage is € 53 *)
 • inkomen tussen € 26.001 tot en met € 37.300: eigen bijdrage is € 53*)
 • inkomen boven € 37.300: geen vergoeding

*) eigen bijdrage mediation tot vier uur

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:
Alleenstaand:

 • inkomen tot € 18.700: eigen bijdrage is € 53 **)
 • inkomen tussen € 18.701 tot en met € 26.400: eigen bijdrage is € 105 **)
 • inkomen boven € 26.400: geen vergoeding

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin:

 • inkomen tot € 26.000 : eigen bijdrage is € 53 **)
 • inkomen tussen € 26.001 tot en met € 37.300: eigen bijdrage is € 105 **)
 • inkomen boven € 37.300: geen vergoeding

**) eigen bijdrage mediation van vier uur of meer

Indien u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

De minimale eigen bijdrage voor een advocaat ligt tussen de € 340 en € 849 voor personen- en familierecht. Voor overige zaken ligt het tarief tussen de € 196 en € 823. De eigen bijdrage voor een advocaat is hoger dan voor een mediator.

Een en ander onder voorbehoud van de Raad voor Rechtsbijstand.

mr PJH Vinke

Advocaat mr. P.J.H. Vinke

Samen met de partijen worden de volgende stappen doorlopen:

 • Partijen en MfN register mediator beginnen mediation.
 • Afspraken worden in een ‘concept’ echtscheidingsconvenant en/of ‘concept’ ouderschapsplan opgesteld door de mediator.
 • De advocaat toetst het op juridische juistheid; inbegrepen bij de kosten indienen gemeenschappelijk verzoekschrift.
 • De advocaat levert eventueel een gewijzigd concept aan, mediator bespreekt dit indien nodig met partijen door.
 • Het convenant en/of ouderschapsplan dient door beide partijen goedgekeurd te zijn voor ondertekening.
 • De advocaat dient het ‘gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding’ in bij de rechtbank.

Excellent Mediation werkt samen met advocaat mr. P.J.H. Vinke van Advocatenkantoor Perrels Haarlemmermeer Advocaten B.V. uit Hoofddorp. Voor het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank met eventueel een ouderschapsplan is het tarief € 400 (exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw). Voor het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank met een convenant en eventueel een ouderschapsplan is het tarief € 500 (exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw).

De advocaat bespreekt de uitspraak van de rechtbank met de desbetreffende personen zodat een akte van berusting kan worden getekend en tevens verzoek tot inschrijving. Hierna verzoekt de advocaat de ambtenaar van de Burgelijke Stand tot inschrijving van de echtscheiding over te gaan in de daartoe bestemde registers van de Burgelijke Stand. De datum van inschrijving is de datum waarop het huwelijk is ontbonden. De inschrijving van de echtscheidingsbeschikking uiteindelijk leidt tot ontbinding van het huwelijk.

Het griffierecht in familiezaken bij de rechtbank bedraagt € 288 vol recht en € 79 verminderd recht in verband met een toevoeging van de Raad voor Rechtbijstand. Gaat het echter om een gemeenschappelijk verzoek strekkende tot echtscheiding dan is elke partij € 144 verschuldigd en in geval van gefinancierde rechtsbijstand is € 39,50 per partij verschuldigd. De mogelijkheid bestaat ook dat een van de partijen wel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en de ander niet.

Griffiekosten komen nooit voor vergoeding in aanmerking.

Cliënten waar een beperkt aantal gesprekken voldoende is om tot overeenstemming te komen of als er al overeenstemming is inzake uw echtscheiding, boedelscheiding, verrekening en/of verdeling alsmede afspraken rond de hypotheek, pensioenen, de kinderen. U kunt kiezen voor een vaste prijsafspraak voor mediation. Aan de hand van de omschrijving van het conflict maken wij een mediationofferte. Neem contact met ons op via 06-1563 3334 of stuur een e-mail via info@excellentmediation.nl.

Mediation (echt-)scheidingspakket

 • Maximaal 3 gesprekken van maximaal 2,5 uur.
 • Een volledig echtscheidingsconvenant opgesteld met in overeenstemming van beide cliënten.
 • Een alimentatieberekening van partner en/of kind(eren).
 • Een ouderschapsplan in overeenstemming gemaakt met cliënten.

Na afronding van de mediation is het van belang om het goed af te dichten. De bijkomende kosten voor ontbinding van het huwelijk zijn griffiekosten, uittreksels burgerlijke stand en voor het verzoekschrift indienen bij de Rechtbank de advocaatkosten. Excellent Mediation heeft een vaste prijsafspraak met advocaat Mr. P.H.J. Vinke van Advocatenkantoor Perrels Haarlemmermeer Advocaten B.V. uit Hoofddorp. Deze vaste prijsafspraak kunt u vinden onder advocaatkosten.

Kennis, kunde & kwaliteit

Neem vrijblijvend contact op met ons. We maken graag een passend aanbod voor u.