Echtscheiding met mediator én advocaat

Tegenwoordig worden steeds meer echtscheidingen geregeld onder begeleiding van een mediator. Dit kan echter niet zonder een advocaat, al is de rol van de advocaat beperkt. Samen met de partijen stelt de mediator het ‘concept’ echtscheidingsconvenant op. Zijn er minderjarige kinderen in het spel? Dan moet er ook een ‘concept’ ouderschapsplan opgesteld worden. Als alle partijen het gevoel hebben dat de inhoud ervan een goede reflectie is van de gemaakte afspraken, dan wordt het echtscheidingsconvenant na goedkeuring van beide partijen ondertekend. Vervolgens wordt het voorgelegd aan de in familierecht gespecialiseerde advocaat. Aangezien het gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding slechts door een advocaat bij de rechtbank kan worden ingediend, zal de advocaat ook de achterliggende stukken zoals een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan toetsen.

Samen met de partijen worden de volgende stappen doorlopen:

  • Partijen en mediator beginnen mediation.
  • Afspraken worden in een ‘concept’ echtscheidingsconvenant en/of ‘concept’ ouderschapsplan opgesteld door de mediator.
  • De advocaat toetst het op juridische juistheid.
  • De advocaat levert eventueel een gewijzigd concept aan, mediator bespreekt dit indien nodig met partijen door.
  • Het convenant en/of ouderschapsplan dient door beide partijen goedgekeurd te zijn voor ondertekening.
  • De advocaat dient het ‘gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding’ in bij de rechtbank.

Beschikking van de rechtbank
Als er geen sprake is van vertraging bij de rechtbank en het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan voldoen aan de daarvoor gestelde normen, dan kan de rechtbank na indiening binnen vier weken uitspraak doen. De advocaat bespreekt eventueel de uitspraak van de rechtbank met de desbetreffende personen zodat een akte van berusting kan worden getekend en tevens verzoek tot inschrijving. Hierna verzoekt de advocaat de ambtenaar van de Burgelijke Stand tot inschrijving van de echtscheiding over te gaan in de daartoe bestemde registers van de Burgelijke Stand. De datum van inschrijving is de datum waarop het huwelijk is ontbonden. De inschrijving van de echtscheidingsbeschikking uiteindelijk lijdt tot ontbinding van het huwelijk.

Excellent Mediation werkt samen met advocaat mr. P.J.H. Vinke van Advocatenkantoor Perrels Haarlemmermeer Advocaten B.V. gevestigd te Hoofddorp. Voor het indienen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding met eventueel een echtscheidings-convenant en/of ouderschapsplan bij de rechtbank.