Privacy AVG

Privacy AVG
Wet bescherming persoonsgegevens vanaf 25 mei gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De nieuwe wet AVG Algemene Verordening Persoonsgegevens biedt betere bescherming van de data van consumenten. Zij krijgen meer rechten en moeten zorgvuldig geïnformeerd worden. Een belangrijk aspect is de grondslag van de verwerking van de gegevens en waarop de verwerking is gebaseerd.

Belangrijke grondslag is toestemming van betrokkenen alsmede voldoen aan de regelgeving.

Excellent Mediation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

De persoonlijke informatie die U zelf aan ons verstrekt in het contact formulier zullen wij nauwkeurig mee om gaan. Excellent Mediation verzoekt U om bijzondere en/-of gevoelige informatie niet op te nemen in het contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Excellent Mediation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
– burgerservicenummer (BSN);
– kopieën ter legitimatie natuurlijke personen;
– het vaststellen van de vermogenspositie en/ of inkomenspositie in het kader van een relatie beëindiging;
– het vaststellen van de financiële positie door aanlevering van financiële gegevens zoals inkomen, jaaropgave ‘s, belastingaanslagen, toeslagen, bankrekeningen, geldleningen, begrafenispolissen, levensverzekeringen, kapitaalverzekeringen, schenkingen en uitsluitingen door notaris opgestelde stukken, leningen en schulden bij derde alsmede creditcard gegevens.

Alle benodigde financiële gegevens in het kader van een relatie beëindiging c.q. huwelijk, geregistreerd partners, samenwoners met of zonder samenlevingsovereenkomst;
– stukken ter inzake van onroerende zaken, bank en spaartegoeden, effectenrekeningen, aandelen, verzekeringen en schulden;
– benodigde stukken in belang van beëindiging relatie alsmede verzoekschrift indienen (advocaat) afdichting beëindiging relatie advocaat, notaris, gemeente alle relevante zaken van betrokkenen.

Angelien Bolsenbroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Excellent Mediation zij is te bereiken via info@excellentmediation.nl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@excellentmediation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Excellent Mediation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om telefonisch contact op te nemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– afspraken binnen de mediationovereenkomst ter uitvoering van de taken opdrachtgever;
– beëindiging relatie, verdeling-verrekening beëindiging relatie door natuurlijke personen;
– documenten ter controle aanbieden bij de procesadvocaat;
– documenten indienen bij de advocaat voor de relatie beëindiging;
– documenten aanbieden door de advocaat bij de Rechtbank, desbetreffende gemeente voor inschrijving beëindiging huwelijk;
– doorverwijzing Juridisch Loket, Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank;
– Jeugdzorg, Raad van de Kinderbescherming andere betrokkenen in een relatie beëindiging;
– facturatie aan partijen, dossieropbouw, incassobedrijf c.q. deurwaarder, notaris.

Geautomatiseerde besluitvorming
Excellent Mediation neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Excellent Mediation) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Excellent Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor cliënten een bewaartermijn van 10 jaar na ommekomst van deze termijn zal het dossier worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Excellent Mediation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Excellent Mediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Excellent Mediation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Excellent Mediation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@excellentmediation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Excellent Mediation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Excellent Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@excellentmediation.nl. Excellent Mediation heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Uw gegevens worden versleuteld en binnen een beveiligde omgeving opgeslagen en verwerkt. Wij maken hiervoor gebruik van serviceproviders met de nieuwste technologie. Wij zullen er altijd voor zorgen dat de gegevens zijn opgeslagen op servers die in Denemarken binnen de Europese Unie zijn gehost. Uit divers onderzoek is gebleken dat de opslag van gegevens in datacenters vaak veel veiliger en betrouwbaarder is dan bij organisaties zelf. Het datacenter voldoet aan alle benodigde certificeringen zoals: ‘SOC 1 Type II’, ‘SOC 2 Type II’, ‘ISO/IEC 27001:2013’ en ‘PCI-DSS’.

Indien U vragen heeft over de persoonsgegevens en verwerking door Excellent Mediation bij aanvang van een mediation zullen de cliënten geïnformeerd worden en wat de AVG inhoudt voordat een mediation traject gestart wordt. De privacyverklaring is belangrijk voor de verwerking van U persoonsgegevens om U opdracht uit te voeren. Excellent Mediation gaat nauwkeurig met U gegevens om.

Indien U vragen heeft kan U met ons contact opnemen.