Disclaimer website Excellent Mediation

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.
Door deze website te bezoeken en/ of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De werkwijze van een mediation-traject alsmede juridische en fiscale onderwerpen die hierin zouden kunnen meespelen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties alsmede juridisch advies ter beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en/ of samenwoners.

De op de website getoonde informatie wordt door Excellent Mediation met de groots mogelijke zorg samengesteld en onderhouden, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Verwijzingen naar sites die niet door Excellent Mediation worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.
Excellent Mediation garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Excellent Mediation wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Excellent Mediation is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, Excellent Mediation kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Excellent Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Excellent Mediation niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatiegebruik
Excellent Mediation behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor m.b.t. alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de inhoud en de informatie op deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Excellent Mediation te gebruiken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Mediation is het niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Wijzigingen
Excellent Mediation behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Excellent Mediation © 2010-2023