Algemene Voorwaarden van Excellent Mediation

Artikel 1. | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Eenmanszaak Excellent Mediation, de gebruiker van deze algemene voorwaarden A.P.A. Bolsenbroek gevestigd te Santpoort-Zuid.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden die in het kader van mediation dienen te worden verricht. Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation gelden zij beide, c.q. alle – ieder voor zich en gezamenlijk – als opdrachtgever ten opzichte van de mediator als opdrachtnemer.
1.3 Iedere tussen Excellent Mediation en de cliënt tot stand gekomen overeenkomst waarmee Excellent Mediation zich jegens de cliënt heeft verbonden tot het verlenen van diensten, in de meest ruime zin des woords, betreffende het bijstaan van de cliënt in een zaak die betrekking heeft op personen-, familie- en/of jeugdrecht.
1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die in het kader van de tussen partijen en de mediator gesloten, c.q. te sluiten mediationovereenkomst direct dan wel indirect dienen te worden verricht.
1.5 Mediation: op de mediation zijn de bepalingen van het MfN Mediation Reglement 2008 en de Gedragsregels voor de MfN Mediator van de MediatorsfederatieNederland te Rotterdam van toepassing.
1.6 Financieel echtscheidingsadviseur zijn de gedragsregels van het RFEA van toepassing.
1.7 De gedragscodes zijn te vinden op de website van de MfN en de RFEA.
1.8 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
1.9 Advies, begeleiding, training en coaching zijn de bepalingen ten aanzien als mediator uitgesloten die opgenomen zijn in de algemene voorwaarden.
1.10 Alle werkzaamheden ten gevolge van uitvoering en nakoming van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zullen onder toepassing zijn van de Algemene verordening gegevensverklaring (AVG).
1.11 Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. | Algemene bepalingen & totstandkoming van de opdracht

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de tussen partijen en de mediator gesloten mediationovereenkomst. Zij worden geacht onderdeel uit te maken van de mediationovereenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de cliënt gericht aanbod van Excellent Mediation betreffende het aangaan van een opdracht en iedere opdracht als zodanig, alsmede op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien. Deze algemene voorwaarden maken dan ook integraal onderdeel uit van iedere opdracht.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op gewijzigde en aanvullende opdrachten, alsmede op vervolgopdrachten tussen partijen overeengekomen. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekking waarin iemand met Excellent Mediation mocht komen te staan door af te gaan op advisering van Excellent Mediation, ook als dit strikt genomen niet als opdracht in de zin van deze algemene voorwaarden kan worden beschouwd.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.
2.4 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van de (mediation)-overeenkomst. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, hetgeen door opdrachtgever wordt aanvaard.
2.5 De opdracht komt pas tot stand op het moment dat Excellent Mediation de opdracht nadrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. | Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.2 Alle aanbiedingen vervallen veertien dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven.
3.3 Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen in aanbiedingen of anderszins zijn vrijgesteld van btw (kleine ondernemersregeling).

Artikel 4. | Aanvang en duur mediationovereenkomst

4.1 Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van opdrachtnemer, c.q. door het ondertekenen van de mediationovereenkomst, wordt de mediation geacht te zijn   aangevangen en worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
4.2 De mediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation is beëindigd.
4.3 Indien opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de mediation van rechtswege.

Artikel 5. | Gegevens opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer volgens zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
5.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden alle ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 16, nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd, dan wel – indien opdrachtgever zulks wenst – vernietigd.

Artikel 6. | Uitvoering opdracht

6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de mediationovereenkomst wordt uitgevoerd, met inachtneming van de bepalingen van het MfN-Mediation Reglement 2008 en de Gedragsregels voor de MfN Mediator van de MediatorsfederatieNederland te Rotterdam.
6.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de dienstverleningsovereenkomst wordt uitgevoerd.
6.3 Opdrachtnemer heeft het recht om, na overleg met opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Evenzeer heeft opdrachtnemer het recht om – uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst uit te kunnen voeren – derden bij de uitvoering van de (mediation)overeenkomst te betrekken. Met inachtneming van de privacyverklaring om de bijzondere gegevens aan derde te vertrekken. In die gevallen verbindt de opdrachtgever zich om de aan de aldus in te schakelen derden verbonden kosten te voldoen en is opdrachtnemer gerechtigd om de declaraties van deze derden afzonderlijk in rekening te brengen aan opdrachtgever.
6.4 Eventueel in de (mediation)overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
6.5 Indien het voor een behoorlijke uitvoering van de (mediation)overeenkomst noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen deze overeenkomst in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.
6.6 Indien en voor zover een wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever tevoren inlichten.
6.7 Excellent Mediation verleent de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard of strekking van de betreffende prestaties daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Excellent Mediation zich echter uitsluitend tot een inspannings-verbintenis, zonder dat zij kan instaan voor het behalen van de resultaten die de cliënt met het verstrekken van de opdracht beoogt te behalen.
6.8 Excellent Mediation is nimmer verplicht om aan een aanwijzing van de cliënt gevolg te geven indien dit naar haar oordeel een goede uitvoering van de opdracht in de weg staat, dan wel met de voor register financieelechtscheidingsadviseur en registermediator geldende gedragsregels strijdig is.
6.9 In de opdracht ligt besloten dat Excellent Mediation in de communicatie met de cliënt gebruik mag maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. Excellent Mediation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van eventuele onregelmatigheden in de bedoelde communicatie, waaronder mede begrepen de onverhoopte verzending van virussen en het onverhoopt niet ontvangen van berichten of het ontvangen van beschadigde berichten.
6.10 Partijen erkennen dat risico’s zijn verbonden aan het gebruik van e-mail en internet, doch zijn zij over en weer niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen zullen zich naar redelijkheid inspannen al datgeen te doen en na te laten dat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd ter voorkoming van het verwezenlijken van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van door de ene partij door de andere partij ontvangen e-mailberichten, is de inhoud van het door de verzender verzonden e-mailbericht bepalend.

Artikel 7. | Geheimhouding

7.1 Behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt, is opdrachtnemer tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem in het kader van de mediation, advies, begeleiding en coaching bekend is geworden.
7.2 De opdracht wordt door Excellent Mediation uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen in geen enkel opzicht rechten ontlenen aan de inhoud van de opdracht en de wijze waarop aan de Opdracht al dan niet uitvoering is gegeven.

Artikel 8. | Intellectueel eigendom

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt, heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de (mediation)overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
8.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van opdrachtnemer na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
8.4 Excellent Mediation archiveert het dossier van de cliënt gedurende 10 jaar. Na verstrijken van deze termijn is Excellent Mediation gerechtigd het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen en van haar systemen te verwijderen.
8.5 Excellent Mediation zal informatie uit het dossier van de cliënt niet openbaren, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of andere (beroeps)regel Excellent Mediation tot bekendmaking verplicht, dan wel Excellent Mediation ter zake voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang is of kan zijn.

Artikel 9. | Overmacht

9.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de (mediation)overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
9.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet de (mediation)overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
9.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. | Honorarium

10.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van opdrachtnemer en de wijze waarop zijn reis-, verblijf- en overige kosten worden vergoed is vastgesteld in de (mediation)overeenkomst en/of per email bevestigd.
10.2 Opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer opdrachtnemer daarom vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.
10.3 Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
10.4 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11. | Betaling

11.1 Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening. Klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij Excellent Mediation te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling hoeft te worden genomen en het factuurbedrag als juist, vaststaand en onherroepelijk wordt beschouwd. Een dergelijke klacht schort de betalingsverplichtingen van de cliënt nimmer op. Daarnaast dienen betalingen te geschieden zonder enig beroep op korting of verrekening.
11.2 Excellent Mediation is gerechtigd de aan de cliënt toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen, onverminderd het recht van Excellent Mediation om daarvan af te wijken. De cliënt is verantwoordelijk voor de geschikte bewaring van de langs elektronische weg door Excellent Mediation verstrekte facturen, alsook voor het voldoen aan alle overige wettelijke vereisten inzake het ontvangen van dergelijke facturen.
11.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van gehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
11.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 115,00. Als opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering geïncasseerd te krijgen, komen ook deze – hogere – kosten voor vergoeding in aanmerking.
11.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12. | Reclame

12.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 7 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
12.2 Na het verstrijken van de termijn wordt de opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben goedgekeurd en kan de opdrachtgever zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de (mediation)overeenkomst door de opdrachtnemer.
12.3 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting voor de opdrachtgever niet op.

Artikel 13. | Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een beroepsbeoefenaar zoals genoemd in artikel 6 kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Excellent Mediation is niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten, ieder vorm van gevolgschade, gederfde winsten of bedrijfsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken (in het bedrijf c.q. de organisatie) van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
13.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van gebrekkige dienstverlening.
13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post en/of e-mail ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
13.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd of ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitvoering van zijn opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
13.7 Opdrachtnemer spant zich tot het uiterste in om zorgvuldigheid te betrachten bij het geven van informatie, maar onbedoelde onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Gegeven informatie kan nimmer worden opgevat als een gegeven advies: de cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie. In geval niettemin, op welke wijze dan ook, aansprakelijkheid mocht ontstaan, dan wordt deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt tot de omvang van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
13.8 Indien Excellent Mediation in het kader van de uitvoering van de opdracht jegens de cliënt aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid, onverminderd beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Excellent Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Excellent Mediation dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Excellent Mediation beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid van Excellent Mediation betrekking heeft.
13.9 Indien Excellent Mediation aansprakelijk mocht zijn voor letsel aan personen of beschadiging aan zaken, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Excellent Mediation afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Excellent Mediation dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

Artikel 14. | Opzegging

14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de mediation(overeenkomst) te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen.
14.2 Opzegging dient schriftelijk aan de opdrachtnemer-/mediator te worden medegedeeld.
14.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de mediation(overeenkomst) door opzegging beëindigt, is zij gehouden de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.

Artikel 15. | Recht van opschorting

15.1 Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, tot het
moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 16. | Vernietiging

16.1 Eventuele vernietiging van één of meer van de bepalingen genoemd in deze voorwaarden tast de gelding van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 17. | Onderzoek en Klachten

17.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat opdrachtnemer de desbetreffende werkzaamheden heeft uitgevoerd respectievelijk de desbetreffende zaken aan hem ter beschikking heeft gesteld. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
17.2 Opdrachtgever kan op een gebrek in de door opdrachtnemer verrichte prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij opdrachtnemer ter zake heeft geklaagd. Opdrachtgever dient schriftelijk te klagen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en indien daar sprake van is binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen.
17.3 Indien Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
17.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de onderzoeks- en andere noodzakelijke kosten die opdrachtnemer in verband met de klacht heeft gemaakt, voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18. | Toepasselijk recht en forumkeuze

Eventuele klachten van de cliënt over de uitvoering van de opdracht door Excellent Mediation, dient de cliënt schriftelijk bij Excellent mediation in te dienen. Na bestudering van de klacht zal Excellent Mediation zo spoedig mogelijk met de cliënt in overleg treden omtrent de mogelijke wijze.
18.1 In geval van geschillen, die verband houden met de uitvoering van de (mediation)overeenkomst kunt u een klacht indienen bij MediatorsfederatieNederland nadat u de klacht schriftelijk bij Excellent Mediation heeft ingediend en in overleg te treden omtrent de mogelijke wijze.
18.2 In geval van geschillen, die verband houden met de uitvoering als RFEA kunt u een klacht indienen bij de RFEA nadat u de klacht schriftelijk bij Excellent Mediation heeft ingediend en in overleg te treden omtrent de mogelijke wijze.
18.3 Alle vorderingsrechten en andere aan de cliënt uit welke hoofde ook toekomende bevoegdheden jegens Excellent Mediation, vervallen in elk geval door verstrijken van 12 maanden, te rekenen van het moment waarop zich het feit voordoet dat cliënt deze rechten c.q. bevoegdheden geldig kan maken.
18.4 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties, door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
18.5 Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrecht te volgen
18.6 Op alle overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacy Statement Excellent Mediation is van toepassing op de Algemene Voorwaarden van Excellent Mediation

Excellent Mediation ©2010-2023