Alle info voor u op een rijtje

Maak onderscheid tussen uw zorgen en de zorgen van de kinderen,

Sluit uw kinderen niet buiten!

Veel gestelde vragen…..

Wat is mediation?

Bemiddeling is vooral nuttig als de onderlingen communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.
De bemiddelaar laat partijen de gang maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie.
Bemiddeling kan snel tot een resultaat leiden. Het uiteindelijke doel is een oplossing tot stand te brengen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Voordelen mediation?

 • kostenbesparend
 • tijdbesparend
 • minder stressvol
 • oplossingsgericht
 • informeel

Mediation heeft een informeel karakter, geen gedoe met ingewikkelde procedures. Je zit gewoon bij elkaar aan tafel en komt al pratend tot een oplossing. Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt is dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation wordt steeds vaker ingezet als methode om tot oplossing van een conflict te komen. Mediation heeft als voordeel dat je niet in gevecht gaat met elkaar, maar via gesprekken onder leiding van de neutrale en onpartijdige mediator zoekt naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Mediation kent veel voordelen ten opzichte van de traditionele manier van conflictbeslechting door een rechter, arbiter of advocaat.

 

Mediation vrijwillig?

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn samen aan een oplossing te willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet geheimhouding bewaren over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen. Als een conflict wordt opgelost, komen de afspraken schriftelijk vast te staan in een overeenkomst.

Mediation bij géén communicatie?

Niet-communiceren is niet mogelijk: zelfs een blik zegt vaak al voldoende. Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat het zo is gelopen is een veel gehoorde uitspraak. Onbewust dragen veel mensen een flinke rugzak aan verdriet en ellende mee. Excellent Mediation helpt u graag deze weer af te doen.

Voorwaarden mediation?

Is dat het geval als de ene partij de andere partij daartoe uitnodigt en laatstgenoemde op het aanbod ingaat?

Essentieel voor een mediationprocedure is vrijwilligheid. … maar niet geheel vrijblijvend.
Zoals gezegd, vrijwilligheid is van essentieel belang. Het is uw eigen keus om aan de mediation deel te nemen. Dat betekent ook dat als u gedurende de mediation tot de overtuiging komt dat dit proces niet meer bij u past, u altijd de vrijheid hebt om te stoppen.

Mediation is echter niet vrijblijvend. Er wordt van alle partijen een inspanningsverplichting verwacht en de bereidwilligheid om er samen uit te willen komen. De mediator committeert zich om daarin te ondersteunen en de zaken helder op tafel te krijgen. De afspraken die de partijen met elkaar maken zijn vrijblijvend en herroepbaar totdat de (vaststellings-)overeenkomst is ondertekend.

Wederzijdse geheimhouding in de mediation?De informatie verkregen tijdens de mediation mag niet met anderen dan de deelnemers aan de mediation gedeeld worden en deze gegevens mogen niet in een eventuele gerechtelijke procedure worden gebruikt.

Juist in conflicten vertrouwt men elkaar niet of nauwelijks meer. In de mediation wordt aan het herstel van vertrouwen gewerkt. Dit kan enkel in een veilige omgeving, waarin de geheimhouding goed is gewaarborgd.
Een ieder is wettelijk verplicht om zich te legitimeren. De deelnemende partijen aan tafel mogen en kunnen zelfstandig beslissingen nemen. De mediator bespreekt vooraf uw rechtspositie en of u willens en wetens aan de mediation kan deelnemen.

Tarief mediation?

De kosten van een echtscheiding zijn bij elke scheiding verschillend. Wilt u voorkomen dat u voor onvoorziene verrassingen komt te staan? Ik geef u vooraf bij de eerste kennismaking een totaal plaatje van de stappen die nodig zijn om u scheiding goed te regelen en een totaal plaatje van de kosten voor uw scheiding. Daarnaast heeft een beëindiging van de relatie als samenwoners, echtscheiding met huwelijksvoorwaarden vaak verstrekkende financiële gevolgen. Het eerste half uur is gratis en vrijblijvend.

Maatwerk in mediation met de juiste expertise MfN registermediator en RFEA register financieel echtscheidingsadviseur
Een echtscheiding is altijd maatwerk, geen situatie is hetzelfde. De kosten van een scheiding zijn daardoor afhankelijk van meerdere factoren, voor zover van toepassing:

 • het opstellen van het ouderschapsplan;
 • de verdeling en verrekening van het vermogen;
 • eigen woning;
 • eenmanszaak, VOF, DGA en B.V.
 • de verdeling van het pensioen;
 • de verdeling van lijfrentes en spaarloonregelingen;
 • het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie;
 • het opstellen van het convenant.

Excellent Mediation staat partijen bij op basis van zowel gesubsidieerde rechtsbijstand als op betalende basis. In het eerste gesprek worden hierover duidelijke afspraken gemaakt. De opdracht en welke afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De kostenverdeling is tussen partijen vrij. Het uurtarief wordt vermeerderd met reis- en verblijfkosten, verzendkosten, drukwerk etc.). Iedere declaratie is voorzien van een (uren)specificatie.

Bij een echtscheiding komen door het ondernemerschap meer zaken aan de order dan bij een echtscheiding zonder onderneming. Mediation kent in dat opzicht een win-win situatie. De echtscheiding gaat niet ten koste van de onderneming en de bron van het inkomen in het verlengde heeft dit dus geen gevolgen voor de alimentatie die betaald kan worden.

Als u inkomen niet toereikend is komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.
Excellent Mediation is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand wat het mogelijk maakt om op “toevoeging” zaken te behandelen.

De tijdsduur waarbinnen met behulp van mediation een conflict kan worden opgelost, is sterk afhankelijk van de aard van het conflict. Maar ook van de daarbij betrokken emoties én de manier waarop partijen zich opstellen.

U kunt kiezen voor een vaste prijsafspraak voor mediation. Aan de hand van de omschrijving van het conflict maken wij een mediationofferte.

Kortom, iedere echtscheiding is uniek. Zodra we weten wat uw wensen zijn en hoe uw situatie is, kunnen we u een indicatie geven van de kosten.

Als u vragen heeft of een mediationofferte wilt, kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Mediation inzetten of procederen bij de rechtbank?

Scheiden is een lastige situatie om realistisch het gezamenlijke gewenste toekomstbeeld te kunnen zien. Samen te komen tot afspraken die zowel voor u en uw kinderen houdbaar zijn. De rechter handelt juridisch en feitelijk, een procedure is kostbaar en zou gemiddeld 1,5 jaar kunnen duren. Scheiden met inzet van mediation kan binnen 2 maanden haalbaar zijn. Mediation is snel inzetbaar en levert tijdwinst en minder stress op voor alle betrokkenen.

Samen een conflict oplossen is altijd beter dan een rechtszaak voeren. Wachten op het oordeel van de rechter en dan maar hopen op een positieve uitspraak. Rechtszaken blijken nooit volledig in het voordeel te vallen van eisers; een zaak kan ook verloren worden met alle financiële gevolgen van dien. Met als bonus grote kans op een totaal verstoorde en ontspoorde relatie. Dat is niet nodig. Kies voor Excellent Mediation en bespaar uzelf (en uw partner) veel ellende!

 

 

Mediation en rechtsbijstand ( Pro deo) ?

Financiële steun vanuit de Raad voor Rechtsbijstand
Wilt u graag een mediator in de arm nemen, maar kunt u de kosten niet dragen? De overheid vergoedt in bepaalde situaties een deel van de kosten van mediation op grond van de Wet op rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand voert deze werkzaamheden uit. Excellent Mediation kan een verzoek indienen tot financiële steun, waardoor een aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand in behandeling wordt genomen. Het besluit waarmee de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand toekent heet toevoeging.  Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten boven de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage
Het bedrag dat u zelf moet betalen voor de kosten van uw mediator of advocaat is gekoppeld aan de hoogte van het verzamelinkomen en de samenstelling van uw huishouding.

Angelien staat als MfN-registermediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Omdat zij geaccrediteerd is voor familiemediation is het mogelijk om voor deze mediations gefinancierde rechtshulp te krijgen. Dat geldt ook als men doorverwezen wordt vanuit het Juridisch Loket en de Rechtbank Noord-Holland.

en nog meer…..

HELP...de alimentatie wordt niet betaald!

Als de alimentatie niet wordt betaald, dan kunt u – mits de alimentatie is vastgesteld/bekrachtigd via de rechter – het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) inschakelen. Het LBIO is een instantie, dat zich bezig houdt met het innen van kinder- en partneralimentatie.

Kwaliteit gegarandeerd in scheidingsexpertise

De titel register financieel echtscheidingsadviseur en register mediator waarborgt de kwaliteit voor de cliënten, onder andere door de constante studieverplichting zoals voor advocaten. Excellent Mediation garandeert ook een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wilt u weten wat wij kunnen doen voor uw situatie? Bel gerust via telefoonnummer 06-156 33 33 4

 

Voordelen scheiden met een financieel adviseur

Regel u scheiding goed. Fiscaal kan het mogelijk zijn dat u schenkingsrecht moet betalen na een echtscheidingsprocedure. Juridisch en fiscaal ondersteun ik in uw scheiding. Hoe verdeelt u het pensioen? Wie betaalt alimentatie? Scheiding en erfenis?

Financieel adviseur en mediator inzetten?

Het is mogelijk om de procedure tijdelijk stil te leggen voor mediation. Beide advocaten van de cliënten worden geïnformeerd. Tijdens de mediation mag de procedure niet worden voortgezet.

Voorkomt u een juridische procedure met mediation?

De mediator is onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. De mediator heeft geen belang bij de oplossing die cliënten voor hun conflict zullen vinden.

 • voorkom juridische procedures met mediation
 • goede voorlichting is noodzakelijk voor een geslaagde mediation
 • heldere afspraken en wederzijds commitment voorwaarde voor succesvolle mediation

Kosten advocaat?

Excellent Mediation werkt samen met advocaat mr. P.J.H. Vinke van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur uit Hoofddorp. Voor het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank met eventueel een ouderschapsplan is het tarief € 400 (exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw). Voor het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank met een convenant en eventueel een ouderschapsplan is het tarief € 550 (exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw).

De advocaat bespreekt de uitspraak van de rechtbank met de desbetreffende personen zodat een akte van berusting kan worden getekend en tevens verzoek tot inschrijving. Hierna verzoekt de advocaat de ambtenaar van de Burgelijke Stand tot inschrijving van de echtscheiding over te gaan in de daartoe bestemde registers van de Burgelijke Stand. De datum van inschrijving is de datum waarop het huwelijk is ontbonden. De inschrijving van de echtscheidingsbeschikking uiteindelijk leidt tot ontbinding van het huwelijk.

Kosten griffierecht?

Het griffierecht in familiezaken bij de rechtbank bedraagt € 314,00 vol recht en € 86,00 verminderd recht in verband met een toevoeging van de Raad voor Rechtbijstand. Gaat het echter om een gemeenschappelijk verzoek strekkende tot echtscheiding dan is elke partij € 157,00 verschuldigd en in geval van gefinancierde rechtsbijstand is € 42,50 per partij verschuldigd. De mogelijkheid bestaat ook dat een van de partijen wel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en de ander niet.

Apostille stempels en griffiekosten komen nooit voor vergoeding in aanmerking.

Contactinformatie

Door de aard van de werkzaamheden ben ik niet altijd in staat om de telefoon direct te beantwoorden. Laat uw gegevens hieronder achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Aanvraag via website

Uw privacy

3 + 15 =

06-1563 3334

info@excellentmediation.nl